گروه آموزشی ادبيات ناحيه ۲
طرح درس سالانه درس:زبان فارسی ۲ سال تحصيلی:۸۶-۸۵

ماه

هفته

درس

عنوان دروس

مهر

 

اول

اول

زبان وگفتار /بیاموزیم

دوم

دوم

جمله /بیاموزیم

سوم

سوم

ویرایش

چهارم

چهارم

جمله واجزای آن

آبان

 

اول

پنجم

انواع نوشته

دوم

ششم وهفتم

خط و نوشتار/باید ها ونباید های املایی (1)

سوم

هشتم

گروه فعلی و ویژگی های آن/بیاموزیم

چهارم

نهم

طرح نوشته،مواد لازم نوشته/بیاموزیم

آذر

 

اول

دهم

ویژگی های فعل

دوم

یازدهم

عنوان ،شروع وپایان نوشته/بیاموزیم

سوم

دوازدهم

ساختمان فعل

چهارم

سیزدهم

باید ها ونباید های املایی(2)

دی

 

اول

چهاردهم

روش تحقیق(1)/بیاموزیم

دوم

امتحانات دی ماه

 

امتحانات دی ماه

 

 

سوم

چهارم

بهمن

 

اول

پانزدهم

نظام آوایی زبان/ بیاموزیم

دوم

شانزدهم

گروه اسمی(1)/بیاموزیم

سوم

هفدهم

روش تحقیق (2)/بیاموزیم

چهارم

هیجدهم

گروه اسمی( 2)/بیاموزیم

اسفند

 

اول

نوزدهم

مرجع شناسی

دوم

بیستم

گروه اسمی (3)/بیاموزیم

سوم

بیست ویکم

گزینش های املایی/بیاموزیم

چهارم

بیست ودوم

مقاله نویسی (1)

فروردین

 

اول

تعطیلات عیدنوروز

تعطیلات عید نوروز

دوم

 سوم

بیست وسوم

گروه قیدی/ بیاموزیم

چهارم

بیست و چهار

ساخت واژه/بیاموزیم

اردیبهشت

 

 

 

اول

بیست وپنجم

مقاله نویسی (2)

دوم

بیست وششم

گزینش های املایی(2)

سوم

بیست وهفتم

جمله ی مرکب /بیاموزیم

چهارم

بیست وهشتم

گزارش نویسی

نام ونام خانوادگی دبیر : عشرت گله دار          امضا:                         نام ونام خانوادگی مدیر:

 گروه آموزشی ادبیات فارسی متوسطه ناحیه 2خرم آباد                          مهر وامضا مدیر:

 

جدول طرح درس سالانه               درس :زبان فارسی ۲         سال تحصیلی :۸۶-۸۵

                                             دبیرستان :شاهد دخترانه

 

 

جدول طرح درس سالانه

نام ونام خانوادگی دبیر: عشرت گله دار        درس: زبان فارسی2       پایه:دوم        سال تحصیلی:86-85

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        دوشنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٥ - ناحيه 2