گروه آموزشی ادبيات ناحيه ۲
طرح درس سالانه درس زبان فارسی ۳

ماه

هفته

درس

عنوان دروس

 

مهر

اول

 

مرور مطالب زبان فارسی 2

دوم

اول

قواعد ترکیب

سوم

دوم

جمله/ بیاموزیم

چهارم

سوم

ویرایش/ بیاموزیم

 

آبان

اول

چهارم

واحد های زبر زنجیری /بیاموزیم

دوم

پنجم

املای «همزه» در فارسی

سوم

ششم

مطابقت نهاد وفعل /بیاموزیم

چهارم

هفتم

نگارش تشریحی/بیاموزیم

 

آذر

اول

هشتم

گروه فعلی/ بیاموزیم

دوم

نهم

زندگی نامه نویسی/بیاموزیم

سوم

دهم

جمله ساده و اجزای آن/بیاموزیم

چهارم

یازدهم

نا مطابق های املایی

 

دی

اول

دوازدهم

بازگردانی،باز نویسی/بیاموزیم

دوم

 

امتحانات دی ماه

 

امتحانات دی ماه

سوم

چهارم

 

بهمن

اول

سیزدهم

نظام معنایی زبان/بیاموزیم

دوم

چهاردهم

گروه اسمی (1)/بیاموزیم

سوم

پانزدهم

آشنایی با نوشته های ادبی

چهارم

شانزدهم

گروه اسمی (2)

 

اسفند

اول

هفدهم

طنز پردازی/ بیاموزیم

دوم

هیجدهم

ساختمان واژه(1)/بیاموزیم

سوم

نوزدهم

کلمات دخیل در املای فارسی (1)

چهارم

بیستم

مرجع شناسی

 

فروردین

اول

تعطیلات عیدنوروز

تعطیلات عید نوروز(تذکر:درس بیست و سوم اسناد ونوشته های حقوقی  حذف شده است)

دوم

 سوم

بیست ویکم

ساختمان واژه (2)/ بیاموزیم

چهارم

بیست ودوم

نقش های زبان /بیاموزیم

 

اردیبهشت

 

 

اول

بیست وسوم

بیاموزیم/ امتحان از دروس قبل

دوم

بیست وچهارم

کلمات دخیل در املای فارسی

سوم

بیست وپنجم

ساختمان واژه (3)/بیاموزیم

چهارم

 

امتحان از دروس ترم دوم

 

جدول طرح درس سالانه     درس:زبان فارسی ۳    سال تحصیلی۸۶-۸۵  دبیرستان:شاهد دخترانه

نام ونام خانوادگی دبیر :عشرت گله دار      امضا:                        نام ونام خانوادگی مدیر:

 

 گروه آموزشی ادبیات فارسی متوسطه ناحیه 2خرم آباد                     مهر وامضا مدیر:

جدول طرح درس سالانه

 

نام ونام خانوادگی دبیر: عشرت گله دار     درس: زبان فارسی3    پایه:سوم       سال تحصیلی:86-85

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        دوشنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٥ - ناحيه 2